Cơ chế chính sách tài chính – ngân sách đặc thù đối với Thủ đô Hà Nội

Nghị quyết về thí điểm cơ chế, chính sách tài chính – ngân sách đặc thù cho thành phố Hà Nội vừa được Quốc hội thông qua nhằm giúp Thủ đô khai thác có hiệu quả nguồn lực, tăng cường phân cấp, phân quyền, tạo chủ động trong việc quyết định, sử dụng ngân sách. Nghị quyết gồm 6 điều, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15-8-2020 và được thực hiện trong 5 năm.

Theo Hà Nội mới

Dẫn theo nguồn: https://taichinhdoanhnghiep.net.vn/co-che-chinh-sach-tai-chinh–ngan-sach-dac-thu-doi-voi-thu-do-ha-noi-i13721.html

Trả lời