Hệ thống Kho bạc Nhà nước hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ của năm 2023

Sáng ngày 11/12, Kho bạc Nhà nước (KBNN) tổ chức Hội nghị tổng kết hệ thống KBNN năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024.

Toàn cảnh Hội nghị tổng kết của Kho bạc Nhà nước ngày 11/12. Toàn cảnh Hội nghị tổng kết của Kho bạc Nhà nước ngày 11/12. 

Kiểm soát chi ngân sách chặt chẽ, kịp thời

Năm 2023, KBNN đã xác định 11 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2023 theo mục tiêu và phương châm hành động là: “Tập trung nguồn lực triển khai thực hiện Chiến lược phát triển đến năm 2030; đẩy mạnh chuyển đổi số vào các hoạt động nghiệp vụ và quản trị nội bộ; tiếp tục hoàn thiện tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động; siết chặt kỷ luật, kỷ cương, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị gắn với tăng cường kiểm tra, giám sát; nâng cao chất lượng phục vụ khách giao dịch”. Với truyền thống đoàn kết, sự nỗ lực cố gắng của toàn thể công chức, viên chức, người lao động, sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Bộ Tài chính, chính quyền các cấp, sự phối kết hợp chặt chẽ của các cơ quan, ban ngành có liên quan, hệ thống KBNN đã hoàn thành tốt chương trình công tác năm 2023.

Trong công tác quản lý thu NSNN, bám sát dự toán thu NSNN năm 2023, KBNN các tỉnh, thành phố đã chủ động phối hợp chặt chẽ với cơ quan thu trên địa bàn để tập trung, hạch toán đầy đủ, kịp thời, chính xác các khoản thu cho các cấp ngân sách; cung cấp thông tin số liệu thu ngân sách thường xuyên cho các cấp có thẩm quyền, phục vụ công tác điều hành thu ngân sách. Đồng thời, mở rộng công tác phối hợp thu NSNN và thanh toán song phương điện tử với các ngân hàng thương mại, góp phần tập trung nhanh nguồn thu NSNN, hỗ trợ người nộp thuế và hạn chế tối đa việc sử dụng tiền mặt trong hoạt động giao dịch với KBNN. Nhờ đó, tính đến hết ngày 30/11/2023, lũy kế thu NSNN trong cân đối đạt 1.554.156 tỷ đồng, bằng 95,89% so với dự toán năm 2023 được giao, trong đó: Thu ngân sách trung ương đạt 97,66% so với dự toán; thu ngân sách địa phương đạt 93,87% so với dự toán.   

Đặc biệt, trong công tác kiểm soát chi NSNN, với tinh thần chủ động phối hợp với các bộ, ngành, địa phương và đơn vị sử dụng ngân sách trong việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2023, hệ thống KBNN đã triển khai nhiều giải pháp để góp phần thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư, đáp ứng kịp thời nhu cầu chi tiêu của các đơn vị sử dụng ngân sách, song vẫn đảm bảo quản lý chặt chẽ các khoản chi NSNN theo đúng quy định của pháp luật.

Hệ thống KBNN đã kiểm soát chặt chẽ các khoản chi thường xuyên, đảm bảo trong phạm vi dự toán được cấp có thẩm quyền phê duyệt, theo đúng nội dung, tiêu chuẩn, định mức theo quy định của pháp luật; thực hiện công tác kiểm soát, thanh toán các dự án đầu tư xây dựng cơ bản đảm bảo theo đúng danh mục dự án và kế hoạch vốn năm theo quy định tại Luật Đầu tư công.

Năm 2023, hệ thống KBNN đã hoàn thành tốt chương trình công tác năm 2023.
Năm 2023, hệ thống KBNN đã hoàn thành tốt chương trình công tác năm 2023.

Với những giải pháp trên, trong công tác kiểm soát chi thường xuyên, tính đến ngày 30/11/2023, hệ thống KBNN đã thực hiện kiểm soát đạt 875.123 tỷ đồng, bằng 73,9% dự toán (không bao gồm chi trả nợ, viện trợ, chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính, dự phòng). So với cùng kỳ năm 2022, cao hơn 47.061 tỷ đồng về giá trị, thấp hơn 0,6% về tỷ lệ so với dự toán.

Đối với chi đầu tư, tính đến hết ngày 30/11/2023, lũy kế thanh toán vốn đầu tư công kế hoạch năm 2023 là 475.733,6 tỷ đồng, bằng 65,4% tổng nguồn vốn thuộc kế hoạch vốn kéo dài và kế hoạch năm 2023 Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ giao kiểm soát chi qua KBNN; bằng 59,4% tổng nguồn vốn thuộc kế hoạch vốn kéo dài và kế hoạch vốn năm 2023 Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh giao kiểm soát chi qua KBNN.

Trong năm 2023, các đơn vị KBNN nghiêm túc chấp hành quy định về chế độ kế toán NSNN và hoạt động nghiệp vụ KBNN, tổ chức hạch toán đầy đủ, kịp thời, chính xác các khoản thu, chi NSNN, các loại vốn, quỹ, tài sản của Nhà nước. Công tác tổng hợp, lập báo cáo nhanh, báo cáo định kỳ và báo cáo hàng ngày phục vụ điều hành NSNN của Lãnh đạo Chính phủ, Lãnh đạo Bộ Tài chính, các cơ quan liên quan được duy trì có chất lượng và kịp thời.

Cũng theo KBNN, trong công tác điều hành ngân quỹ nhà nước, trong năm 2023, KBNN đã chủ động, tích cực phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức điều hành ngân quỹ nhà nước tập trung, thống nhất, chặt chẽ trong toàn hệ thống, đảm bảo đáp ứng đầy đủ, kịp thời các nhu cầu chi của NSNN và các đơn vị có giao dịch với KBNN. Theo thống kê, trong năm 2023, ngân quỹ nhà nước đã cho NSNN vay 71.973 tỷ đồng, tổng số ngân quỹ nhà nước đã gửi tại hệ thống ngân hàng thương mại là 959.891 tỷ đồng. Đồng thời, thông qua hoạt động quản lý ngân quỹ nhà nước, KBNN đã nộp vào ngân sách trung ương 6.060 tỷ đồng từ nguồn thu hoạt động nghiệp vụ. 

Cùng với đó, trong năm vừa qua, công tác huy động vốn thông qua phát hành trái phiếu chính phủ đã đảm bảo huy động đáp ứng nhu cầu vốn của NSNN với chi phí hợp lý; đồng thời, góp phần quản lý nợ công an toàn, bền vững và hỗ trợ Ngân hàng Nhà nước điều hành chính sách tiền tệ, kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô. Tính đến hết ngày 30/11/2023, KBNN đã huy động được 284.006 tỷ đồng, đạt 71% kế hoạch năm 2023 Bộ Tài chính giao (400.000 tỷ đồng).

Điều hành ngân quỹ nhà nước chặt chẽ, an toàn

Trên cơ sở đánh giá những kết quả đã đạt được, những tồn tại, hạn chế trong quá trình thực hiện nhiệm vụ năm 2023, hệ thống KBNN xác định mục tiêu và phương châm hành động năm 2024 là: “Tập trung nguồn lực hoàn thành các nhiệm vụ chính trị trọng tâm năm 2024 và các đề án, chính sách theo Chiến lược phát triển KBNN đến năm 2030; kiện toàn tổ chức bộ máy gắn với tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, đào tạo, phát triển nguồn nhân lực; nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng giao dịch; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao tinh thần trách nhiệm trong thực thi công vụ”. Những mục tiêu này KBNN sẽ cụ thể hóa bằng những nhiệm vụ trọng tâm.

Theo đó, KBNN sẽ tiếp tục triển khai các nhiệm vụ, đề án, chính sách theo đúng lộ trình, tiến độ được phê duyệt của giai đoạn 2023-2025 thuộc Chiến lược phát triển KBNN đến năm 2030 và Chương trình hành động của Bộ Tài chính thực hiện Chiến lược.

KBNN sẽ tổ chức điều hành quản lý quỹ NSNN đảm bảo chặt chẽ, an toàn; nâng cao vai trò, trách nhiệm của KBNN trong thực hiện nhiệm vụ tài chính – ngân sách, tăng cường quản lý chi tiêu công. Cụ thể, phối hợp chặt chẽ với cơ quan thu tổ chức tập trung đầy đủ, kịp thời các khoản thu vào NSNN, phấn đấu hoàn thành dự toán thu NSNN năm 2024; tiếp tục mở rộng tài khoản chuyên thu tại các ngân hàng thương mại; mở rộng phạm vi địa bàn bắt buộc chi trả cá nhân qua tài khoản tại ngân hàng; nghiên cứu xây dựng hệ thống mã định danh các khoản thu NSNN không do cơ quan Thuế, Hải quan quản lý.

Song song với đó, KBNN sẽ bám sát chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ hướng dẫn của Bộ Tài chính và các bộ, ngành liên quan trong quản lý điều hành ngân sách, quản lý đầu tư công năm 2024 để tổ chức thực hiện công tác kiểm soát chi NSNN đảm bảo chặt chẽ, đúng quy định của pháp luật; tăng cường phối hợp với các đơn vị liên quan để kịp thời tháo gỡ các vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công; tăng cường quản lý vốn tạm ứng và đôn đốc việc thu hồi tạm ứng quá hạn; theo dõi chặt chẽ tình hình thu, chi NSNN, tổng hợp, báo cáo, tham mưu kịp thời, chính xác các thông tin phục vụ công tác quản lý, điều hành quỹ NSNN của các cấp lãnh đạo.

Năm 2024, KBNN cũng sẽ phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ huy động vốn cho NSNN; tổ chức điều hành ngân quỹ nhà nước chặt chẽ, an toàn, minh bạch, chủ động và hiệu quả. Theo đó, sẽ bám sát kế hoạch huy động vốn năm 2024 được giao, chủ động xây dựng lịch biểu phát hành, nắm bắt tình hình thu, chi, kế hoạch trả nợ gốc của ngân sách trung ương và diễn biến tình hình thị trường để kịp thời tham mưu với Bộ Tài chính các giải pháp huy động vốn trái phiếu chính phủ với khối lượng, kỳ hạn, lãi suất phát hành phù hợp, đảm bảo huy động đủ khối lượng theo nhu cầu của Ngân sách trung ương và duy trì ổn định hoạt động thị trường trái phiếu chính phủ. Đồng thời, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ huy động vốn trái phiếu chính phủ năm 2024 theo kế hoạch được Bộ Tài chính giao.

KBNN cũng sẽ chủ động xây dựng, trình Bộ Tài chính phương án điều hành ngân quỹ nhà nước năm 2024 và hàng quý đảm bảo nhu cầu thanh toán chi trả của NSNN. Triển khai hiệu quả các nghiệp vụ sử dụng ngân quỹ nhà nướctạm thời nhàn rỗi theo phương án được Bộ Tài chính phê duyệt; thực hiện tốt quy trình quản lý rủi ro trong hoạt động quản lý ngân quỹ. Quản lý hiệu quả việc mở và sử dụng tài khoản của KBNN tại các hệ thống ngân hàng theo quy định.

Theo: Thùy Linh/Tapchitaichinh.vn

Dẫn theo nguồn: https://tapchitaichinh.vn/he-thong-kho-bac-nha-nuoc-hoan-thanh-toan-dien-cac-nhiem-vu-cua-nam-2023.html

Trả lời