Thặng dư ngân sách Nhà nước trong 10 tháng đạt 39,8 nghìn tỷ đồng

Theo số liệu vừa được Tổng cục Thống kê (Bộ Kế hoạch và Đầu tư công bố, tổng thu ngân sách nhà nước (NSNN) từ đầu năm đến thời điểm 15/10/2019 ước tính đạt 1.133,6 nghìn tỷ đồng, bằng 80,3% dự toán năm.

Tính đến 15/10/2019, tổng thu NSNN ước đạt 1.133,6 nghìn tỷ đồng, tổng chi ước đạt 1.093,8 nghìn tỷ đồng.

Theo Tổng cục Thống kê, tính đến 15/10/2019, tổng thu NSNN ước đạt 1.133,6 nghìn tỷ đồng, tổng chi ước đạt 1.093,8 nghìn tỷ đồng. Như vậy, cán cân thu chi NSNN đang thặng dư đạt 39,8 nghìn tỷ đồng.

Về tình hình thu ngân sách, thu nội địa đạt 908,1 nghìn tỷ đồng, bằng 77,4%; thu từ dầu thô 45 nghìn tỷ đồng, bằng 100,9%; thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất, nhập khẩu 176,9 nghìn tỷ đồng, bằng 93,5%.

Theo phân tích của Tổng cục Thống kê, sau 10 tháng của năm 2019, có 6/12 khoản thu nội địa đạt tiến độ khá so với dự toán. Tuy nhiên, vẫn còn 3/12 khoản thu trực tiếp từ hoạt động sản xuất – kinh doanh tiến độ vẫn chậm và thấp hơn mức bình quân chung. Đó là khoản thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước; thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; thu thuế công, thương nghiệp và dịch vụ ngoài nhà nước.

Bên cạnh đó, thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước đạt 121,5 nghìn tỷ đồng, bằng 68,4% dự toán năm; thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (không kể dầu thô) 152,3 nghìn tỷ đồng, bằng 71,3%; thu thuế công, thương nghiệp và dịch vụ ngoài nhà nước 175,6 nghìn tỷ đồng, bằng 72,7%; thu thuế thu nhập cá nhân 87,3 nghìn tỷ đồng, bằng 77,1%; thu thuế bảo vệ môi trường 44,9 nghìn tỷ đồng, bằng 65,1%; thu tiền sử dụng đất 99 nghìn tỷ đồng, bằng 109,9%.

Về chi ngân sách, Tổng cục Thống kê cho biết, chi ngân sách được đánh giá tiếp tục bảo đảm đáp ứng kịp thời các nhiệm vụ đầu tư phát triển, chi trả nợ, bảo đảm quốc phòng, an ninh và hoạt động của bộ máy nhà nước.

Cụ thể, tổng chi NSNN từ đầu năm đến thời điểm 15/10/2019 ước tính đạt 1.093,8 nghìn tỷ đồng, bằng 67% dự toán năm. Trong đó, chi thường xuyên đạt 774,9 nghìn tỷ đồng, bằng 77,5%; chi đầu tư phát triển 208,6 nghìn tỷ đồng, bằng 48,6%; chi trả nợ lãi 86,9 nghìn tỷ đồng, bằng 69,6%.

Việt Dũng

Nguồn : tapchitaichinh.vn

Trả lời