Doanh nghiệp nhỏ và vừa được xóa nợ gốc khi nào?

Thông tư số 57/2019/TT-BTC ngày 26/8/2019 của Bộ Tài chính hướng dẫn cơ chế xử lý rủi ro của Quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa đã quy định cụ thể về trường hợp được xóa nợ gốc.

                 Thông tư số 57/2019/TT-BTC quy định cụ thể về trường hợp được xóa nợ gốc. Nguồn: internet

Theo Thông tư số 57/2019/TT-BTC, đối tượng được xem xét xóa nợ gốc là doanh nghiệp nhỏ và vừa gặp rủi ro do một trong trường hợp bị thiệt hại về tài chính, tài sản do thiên tai, mất mùa, dịch bệnh, hỏa hoạn, rủi ro chính trị, chiến tranh gây ra ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh, dẫn đến doanh nghiệp nhỏ và vừa không trả được nợ (gốc, lãi) đúng hạn theo Hợp đồng nhận nợ bắt buộc đã ký; Bị phá sản theo quy định của pháp luật hiện hành.

Doanh nghiệp nhỏ và vừa được xem xét xóa nợ gốc phải đáp ứng các điều kiện sau:

Một là, gặp khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh dẫn đến kết quả sản xuất kinh doanh của 2 năm liền kề trước năm đề nghị xóa nợ gốc bị lỗ và còn lỗ lũy kế, không trả được một phần hoặc toàn bộ nợ gốc đúng hạn theo Hợp đồng nhận nợ bắt buộc đã ký, có tổn thất về vốn, tài sản.

Hai là, trường hợp doanh nghiệp nhỏ và vừa được xóa một phần nợ gốc phải có phương án sản xuất kinh doanh và phương án trả nợ còn lại khả thi sau khi được xóa một phần nợ gốc (trừ trường hợp doanh nghiệp nhỏ và vừa bị phá sản).

Ba là, khoản nợ của doanh nghiệp nhỏ và vừa đã được cơ cấu nợ, khoanh nợ, xóa nợ lãi hoặc chưa được cơ cấu nợ, khoanh nợ, xóa nợ lãi nhưng Quỹ bảo lãnh tín dụng thẩm định, đánh giá nếu áp dụng biện pháp cơ cấu nợ, khoanh nợ, xóa nợ lãi thì doanh nghiệp nhỏ và vừa cũng không trả được nợ gốc cho Quỹ bảo lãnh tín dụng theo đúng cam kết.

Bốn là, quỹ bảo lãnh tín dụng đã áp dụng biện pháp xử lý tài sản bảo đảm để thu hồi nợ theo quy định nhưng doanh nghiệp nhỏ và vừa vẫn còn phần nợ gốc còn lại chưa thu hồi được.

Căn cứ điều kiện xem xét xóa nợ gốc và tình hình tài chính của Quỹ bảo lãnh tín dụng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, quyết định biện pháp xóa nợ gốc theo quy định.

Theo N. Ánh / tapchitaichinh.vn

 

Trả lời