Các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền về phòng, chống rửa tiền tại Việt Nam

Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống rửa tiền (PCRT) được thành lập từ năm 2009 theo Quyết định số 470/QĐ-TTg ngày 13/4/2009. Trưởng Ban Chỉ đạo hiện nay là Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình. Các thành viên Ban chỉ đạo là lãnh đạo của 15 bộ, ngành có liên quan. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) là cơ quan thường trực của Ban chỉ đạo.

Ban Chỉ đạo về PCRT: Là tổ chức phối hợp liên ngành giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo và điều phối hoạt động giữa các bộ, ngành trong công tác PCRT, PCTTKB trên lãnh thổ Việt Nam. Với vai trò điều phối quốc gia về phòng, chống rửa tiền, Ban chỉ đạo đã kịp thời ban hành nhiều văn bản chỉ đạo triển khai công tác PCRT và TTKB ở Việt Nam. Cụ thể, từ khi thành lập đến nay, Ban chỉ đạo Quốc gia về PCRT đã ban hành 5 Kế hoạch hành động quốc gia về phòng, chống rửa tiền và tài trợ khủng bố nhằm giải quyết, khắc phục những thiếu hụt về cơ chế phòng, chống rửa tiền của Việt Nam theo các thời kỳ.

Bộ Tài chính có vai trò phối hợp với NHNN quản lý, giám sát việc triển khai các biện pháp PCRT của các đối tượng báo cáo thực hiện một hoặc một số hoạt động sau: Tư vấn, bảo lãnh phát hành chứng khoán, đại lý phân phối chứng khoán; quản lý danh mục vốn đầu tư; quản lý tiền mặt hoặc chứng khoán cho tổ chức, cá nhân khác; cung ứng dịch vụ bảo hiểm, đầu tư có liên quan đến bảo hiểm nhân thọ; cung ứng dịch vụ kế toán; kinh doanh trò chơi có thưởng, casino. Chỉ đạo cơ quan hải quan cung cấp thông tin thu thập được về việc vận chuyển tiền mặt, kim loại quý, đá quý và công cụ chuyển nhượng qua biên giới theo quy định của Luật PCRT.

Các bộ, ngành liên quan chịu trách nhiệm giám sát, kiểm tra các hoạt động PCRT và TTKB, cụ thể như:

Cục Phòng, chống rửa tiền (AMLD): Là đơn vị trực thuộc Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng thuộc NHNN. AMLD có chức năng thu thập, xử lý và chuyển giao thông tin về hành vi rửa tiền và TTKB.

NHNN: Là cơ quan đầu mối xây dựng văn bản quy phạm pháp luật về công tác PCRT; chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan định kỳ đánh giá rủi ro rửa tiền tại Việt Nam; xây dựng, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt, ban hành chiến lược, kế hoạch quốc gia về PCRT; ban hành văn bản hướng dẫn thực hiện các quy định pháp luật về PCRT. Về quản lý chuyên ngành, NHNN thực hiện trách nhiệm thanh tra, giám sát hoạt động PCRT đối với đối tượng báo cáo thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước về tiền tệ, hoạt động ngân hàng và ngoại hối.

Bộ Công an: Là cơ quan có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức và cá nhân liên quan trong phát hiện, điều tra và xử lý tội phạm về rửq tiền/TTKB và các tội phạm có liên quan. Bộ Công an là cơ quan đầu mối thực hiện quản lý nhà nước về PCKB và PCTTKB. Bộ Công an cũng phối hợp chặt chẽ với Viện Kiểm sát nhân dân tối cao và Tòa án nhân dân tối cao về điều tra, truy tố và xét xử tội phạm có liên quan đến RT/TTKB.

Viện kiểm sát nhân dân: Là cơ quan nhà nước độc lập, thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp của Việt Nam. Viện kiểm sát nhân dân là cơ quan thực hiện tố tụng các vụ rửa tiền sau khi điều tra.

Tòa án nhân dân: Là cơ quan có trách nhiệm xét xử các vụ án rửa tiền, khủng bố và tài trợ khủng bố và các tội phạm khác theo quy định của Bộ luật hình sự.

Thanh tra Chính phủ: là cơ quan của Chính phủ thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật. 

Trả lời