Tổng cục Thuế hướng dẫn thực hiện Ngày Pháp luật Việt Nam, Ngày Pháp luật Tài chính năm 2021

Tổng cục Thuế vừa có Công văn số 3151/TCT-PC gửi Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hướng dẫn tổ chức thực hiện Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Ngày Pháp luật Tài chính năm 2021.

Theo Kế hoạch thực hiện Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Ngày Pháp luật Tài chính năm 2021 tại Quyết định số 1546/QĐ-BTC của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế yêu cầu Cục Thuế các tỉnh, thành phố triển khai tổ chức Ngày Pháp luật Tài chính năm 2021 bắt đầu từ ngày 23/8 đến ngày 23/9/2021; tuần lễ cao điểm từ ngày 23/9 đến ngày 20/11/2021.

Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam được tiến hành từ ngày 23/9 đến ngày 20/11/2021; tuần lễ cao điểm thực hiện các hoạt động từ ngày 8/11 đến ngày 12/11/2021.

Khẩu hiệu tuyên truyền của chương trình là: “Hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam, ngành Thuế tập trung và thực hiện các chính sách hỗ trợ về thuế, kịp thời tháo gỡ khó khăn cho Người nộp thuế chịu tác động của đại dịch COVID-19; đẩy mạnh cải cách, tạo môi trường thuận lợi cho đầu tư kinh doanh; nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục và thực thi pháp luật”, hoặc căn cứ tình hình thực tế của đơn vị để xây dựng khẩu hiệu tuyên truyền phù hợp với chủ đề Ngày Pháp luật.

Về các hoạt động, đối với công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, các Vụ/đơn vị cần khẩn trương tích cực phối hợp với các đơn vị trong xây dựng chính sách nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp và người dân chịu tác động của đại dịch COVID-19.

Bên cạnh đó, tổ chức tuyên truyền phổ biến rộng rãi trên các cổng thông tin điện tử, trang tin pháp luật, các báo đài, tạp chí của Ngành về các nội dung chính sách, quy định mới như: Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ; Nghị định số 125/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn; Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế; Thông tư số 105/2020/TT-BTC ngày 3/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn về đăng ký thuế… Đồng thời, tiếp tục triển khai tập huấn kiến thức cho các đối tượng đối với các Nghị định nêu trên. 

Tổng cục Thuế cũng yêu cầu Cục Thuế các địa phương cần kịp thời thông tin pháp luật và đối thoại giải đáp chính sách, tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong thực tiễn áp dụng văn bản quy phạm pháp luật cho doanh nghiệp, người nộp thuế, đặc biệt là các vướng mắc mới phát sinh, kịp thời tháo gỡ khó khăn, khắc phục tác động của dịch bệnh COVID-19.

Bên cạnh đó, cần đẩy mạnh thực thi các giải pháp cải cách, đơn giản hóa thủ tục hành chính (TTHC), như: kiểm soát chặt chẽ việc ban hành các TTHC; rà soát và đề xuất các phương án cắt giảm, đơn giản hóa TTHC trong tất cả các lĩnh vực quản lý của Bộ Tài chính; nghiên cứu, đề xuất các giải pháp cải cách TTHC nhằm cải thiện các chỉ số thuộc lĩnh vực tài chính trong đánh giá xếp hạng về môi trường kinh doanh của Việt Nam.

Để tổ chức thực hiện, Tổng cục Thuế yêu cầu Cục Thuế các tỉnh, thành phố thuộc Trung ương căn cứ tình hình cụ thể tại địa phương và các nội dung hướng dẫn, phối hợp với Sở Tư pháp để thực hiện theo quy định. Đối với các vụ, đơn vị trực thuộc cơ quan Tổng cục Thuế căn cứ chức năng, nhiệm vụ và chương trình công tác cụ thể năm 2021 và nội dung hướng dẫn tại công văn này để triển khai thực hiện.

Dẫn theo nguồn: https://tapchitaichinh.vn/Chuyen-dong-tai-chinh/tong-cuc-thue-huong-dan-thuc-hien-ngay-phap-luat-viet-nam-ngay-phap-luat-tai-chinh-nam-2021-338004.html

Trả lời