Sửa quy định về quản lý, sử dụng khoản dự phòng rủi ro

Ngân hàng Nhà nước ban hành Thông tư 06/2021/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 39/2013/TT-NHNN ngày 31/12/2013 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) quy định về xác định, trích lập, quản lý và sử dụng khoản dự phòng rủi ro của NHNN.

Ảnh minh họa

Trong đó, Thông tư 06/2021/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung Điều 9 của Thông tư số 39/2013/TT-NHNN về các khoản tổn thất được sử dụng khoản dự phòng rủi ro để xử lý. Cụ thể, sau khi đã sử dụng các biện pháp thu hồi nhưng không thu được, NHNN sử dụng khoản dự phòng rủi ro để xử lý đối với phần còn lại của các khoản tổn thất sau khi đã được bù đắp từ tiền bồi thường của các tổ chức, cá nhân gây ra tổn thất, tổ chức bảo hiểm và xử lý tài sản bảo đảm (nếu có) phát sinh từ các khoản mục sau:

Tiền, vàng gửi tại ngân hàng nước ngoài, cho vay và thanh toán với ngân hàng nước ngoài. Tổn thất về tiền, vàng gửi tại ngân hàng nước ngoài, cho vay và thanh toán với ngân hàng nước ngoài do nguyên nhân bất khả kháng như quốc gia nơi NHNN đầu tư hoặc lưu ký tài sản bị chiến tranh, khủng bố, phá sản, thiên tai và ngân hàng nước ngoài đó không còn khả năng thanh toán.

Hoạt động đầu tư chứng khoán trên thị trường tài chính quốc tế. Chứng khoán đầu tư trên thị trường tài chính quốc tế bị tổn thất do những nguyên nhân khách quan như chiến tranh, khủng bố, thiên tai dẫn đến NHNN không thể thu đủ giá trị ghi sổ của chứng khoán đó thì NHNN sử dụng khoản dự phòng rủi ro để xử lý tổn thất.

Hoạt động cho vay gồm các khoản nợ (gốc và lãi) được xóa theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ, nhưng không được Chính phủ cấp nguồn để bù đắp cho NHNN; các khoản nợ vay, các khoản trả thay tổ chức tín dụng có đủ bằng chứng chắc chắn là không còn khả năng thu hồi nợ khi tổ chức tín dụng bị giải thể (đối với khoản nợ cũ phát sinh trước thời điểm Luật NHNN Việt Nam năm 1997 có hiệu lực thi hành), phá sản theo quy định của pháp luật.

Thanh toán với Nhà nước và ngân sách Nhà nước. NHNN chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính báo cáo, trình Thủ tướng Chính phủ cho phép dùng khoản dự phòng rủi ro để xử lý các khoản thanh toán với Nhà nước và ngân sách Nhà nước, bao gồm: Các khoản thanh toán với Nhà nước và ngân sách Nhà nước đã quá thời hạn thanh toán hoặc không có thời hạn thanh toán và sau thời gian tối thiểu 05 năm chưa được hoàn trả hoặc chưa có biện pháp xử lý.

Các khoản phải thu tổ chức, cá nhân có chứng từ gốc chứng minh số tiền đối tượng nợ chưa trả. Các khoản phải thu có khả năng tổn thất, không thu hồi được trong quá trình hoạt động của NHNN mà có bằng chứng xác định đối tượng phải thu là tổ chức đã giải thể (đối với khoản nợ cũ phát sinh trước thời điểm Luật NHNN Việt Nam năm 1997 có hiệu lực thi hành), phá sản; đối tượng phải thu là cá nhân đã chết; khoản nợ đã yêu cầu thi hành án nhưng không thể thực hiện được do đối tượng phải thu mất tích, vắng mặt tại nơi cư trú. Việc xác định cá nhân vắng mặt tại nơi cư trú, tuyên bố mất tích, chết thực hiện theo quy định tại Điều 64, Điều 68, Điều 71 Bộ luật Dân sự năm 2015.

Các khoản tổn thất trong hoạt động thanh toán, ngân quỹ, quản lý dự trữ ngoại hối và can thiệp bình ổn thị trường vàng trong nước bao gồm: a- Các khoản tổn thất trong khi thực hiện hoạt động thanh toán như sự cố kỹ thuật mạng thanh toán, công nghệ…; b- Các khoản tổn thất về tiền, vàng, tài sản quý và giấy tờ có giá phát sinh trong hoạt động ngân quỹ như tổn thất trong quá trình vận chuyển trên đường có xảy ra sự cố do nguyên nhân bất khả kháng bao gồm bị tai nạn, bị cướp, bị phá hoại, thiên tai, hỏa hoạn, chiến tranh, khủng bố và tổn thất tiền mặt, tài sản quý, giấy tờ có giá tại nơi giao dịch và kho tiền do bị phá hoại, bị cướp, hỏa hoạn, thiên tai, chiến tranh, khủng bố; c- Các khoản tổn thất phát sinh trong hoạt động quản lý dự trữ ngoại hối nhà nước và can thiệp bình ổn thị trường vàng trong nước như tổn thất trong việc kiểm định chất lượng vàng, giảm giá vàng.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 16/8/2021.

Theo Minh Đức/baochinhphu.vn

Dẫn theo nguồn: http://baochinhphu.vn/Tai-chinh/Sua-quy-dinh-ve-quan-ly-su-dung-khoan-du-phong-rui-ro/437995.vgp

Trả lời