[HỎI – ĐÁP] Có thu tiền sử dụng đất khi cấp Giấy chứng nhận không?

Hỏi: Theo điểm c, khoản 5, Điều 22 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định đất lấn chiếm đang sử dụng vào mục đích nông nghiệp thì được công nhận và cấp giấy chứng nhận là đất nông nghiệp. Điểm d, khoản 5, Điều 22 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP quy định khi được cấp giấy chứng nhận theo khoản 5 trên thì phải thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định. Tuy nhiên Nghị định số 45/2014/NĐ-CP và Nghị định số 123/2017/NĐ-CP của Chính phủ không có điều khoản nào quy định về thu tiền sử dụng đất đối với đất lấn chiếm sử dụng vào mục đích nông nghiệp. Vậy xin hỏi Bộ trường hợp trên có thu tiền sử dụng đất khi cấp Giấy chứng nhận không, nếu có thì thu theo điều khoản nào?

Đáp:

– Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai:

+ Tại Điểm a, Khoản 5 Điều 20 quy định cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất mà không có giấy tờ về quyền sử dụng đất và không vi phạm pháp luật đất đai:

“5. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất ổn định vào mục đích thuộc nhóm đất nông nghiệp từ trước ngày 01 tháng 7 năm 2004, nay được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận là đất không có tranh chấp thì được công nhận quyền sử dụng đất như sau:

a) Trường hợp hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp thì được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo hình thức Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất đối với diện tích đất đang sử dụng nhưng không vượt quá hạn mức giao đất nông nghiệp quy định tại Điều 129 của Luật Đất đai; diện tích đất nông nghiệp còn lại (nếu có) phải chuyển sang thuê đất của Nhà nước;”

+ Tại Điểm c, d, Khoản 5 Điều 22 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định việc xử lý, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất có vi phạm pháp luật đất đai trước ngày 01 tháng 7 năm 2014:

“c) Đối với phần diện tích đất đang sử dụng được xác định là đất nông nghiệp thì được công nhận quyền sử dụng đất theo chế độ như quy định đối với trường hợp tại Khoản 5 Điều 20 của Nghị định này;

d) Người sử dụng đất được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất quy định tại Khoản này phải thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật.”

Căn cứ quy định trên, trường hợp hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp thì được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định tại Điểm a, Khoản 5 Điều 20 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ và phải thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật.

Cục Thuế TP Hà Nội đề nghị độc giả căn cứ hồ sơ thực tế và đối chiếu các quy định để thực hiện, trường hợp có vướng mắc, độc giả cung cấp hồ sơ cụ thể và liên hệ với cơ quan Thuế quản lý trực tiếp để được hướng dẫn.

Theo BTC

Dẫn theo nguồn: https://taichinhdoanhnghiep.net.vn/hoi–dap-co-thu-tien-su-dung-dat-khi-cap-giay-chung-nhan-khong-d15921.html

Trả lời