90 năm Đảng Cộng sản Việt Nam: [Infographics] Đảng khởi xướng và lãnh đạo công cuộc đổi mới, đưa đất nước phát triển bền vững

Sau hơn 30 năm thực hiện công cuộc đổi mới dưới sự lãnh đạo của Đảng, đất nước ta ra khỏi khủng hoảng kinh tế-xã hội và tình trạng kém phát triển, bước vào nhóm nước đang phát triển có thu nhập trung bình.

Theo TTXVN

Nguồn:http://tapchitaichinh.vn/info-media/infographics-90-nam-dang-cong-san-viet-nam-dang-khoi-xuong-va-lanh-dao-cong-cuoc-doi-moi-dua-dat-nuoc-phat-trien-ben-vung-318399.html

Trả lời