Không làm thay, không đùn đẩy trách nhiệm trong việc sắp xếp, đổi mới công ty nông, lâm nghiệp

Đây là chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái – Trưởng ban Chỉ đạo đổi mới và phát triển doanh nghiệp tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc về thúc đẩy sắp xếp, đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của các công ty nông, lâm nghiệp, chiều 25/4. Hội nghị được kết nối trực tuyến với 42 địa phương có các công ty nông, lâm nghiệp.

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.
Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Còn 95 công ty chưa hoàn thành sắp xếp, đổi mới

Theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) về kết quả thực hiện sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của các công ty nông, lâm nghiệp, Bộ đã thẩm định trình Thủ tướng Chính phủ 41/41 phương án tổng thể sắp xếp, đổi mới và phát triển nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty nông, lâm nghiệp của các địa phương, tập đoàn, tổng công ty có công ty nông, lâm nghiệp với 6 mô hình sắp xếp, đổi mới.

Hiện có 161/256 (đạt 63%) công ty nông, lâm nghiệp hoàn thành sắp xếp, đổi mới tại 31 địa phương, 3 tập đoàn, tổng công ty và các đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng. Trong số đó, 76 công ty tái cơ cấu, giữ nguyên mô hình công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ; 54 công ty thực hiện cổ phần hóa; 22 công ty chuyển thành công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên; 3 công ty chuyển thành ban quản lý rừng, 6 công ty thực hiện giải thể.

Báo cáo của Bộ NN&PTNT cũng cho thấy, sau sắp xếp, đổi mới đã có một số tập đoàn, tổng công ty như Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam, Tổng công ty lâm nghiệp Việt Nam,… hoạt động kinh doanh có hiệu quả, đã tạo việc làm cho người lao động, đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng biên giới, vùng sâu, vùng xa, góp phần ổn định chính trị xã hội và phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn theo như mục tiêu Nghị quyết số 30-NQ/TW đề ra.

Tuy nhiên đến nay, còn 95/256 công ty nông, lâm nghiệp chưa hoàn thành sắp xếp, đổi mới theo phương án đã được phê duyệt và chưa được phê duyệt phương án tại 24 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và 2 tổng công ty, chiếm (37%).

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, với tinh thần quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ sắp xếp, đổi mới công ty nông, lâm nghiệp, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái nhấn mạnh: “Khó khăn ở cấp nào, cấp đó phải đứng ra xử lý, không làm thay, không đùn đẩy trách nhiệm”.

Xem xét cơ chế hỗ trợ công ty nông, lâm nghiệp giải thể mất khả năng thanh toán

Về các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đề nghị các bộ ngành địa phương căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, bám sát các chỉ đạo trong kết luận của Bộ Chính trị, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ khẩn trương hoàn thành ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành các quy định, hướng dẫn đối với các nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 894/QĐ-TTg ngày 23/6/2021.

Quang cảnh Hội nghị tại điểm cầu Văn phòng Chính phủ.
Quang cảnh Hội nghị tại điểm cầu Văn phòng Chính phủ.

Phó Thủ tướng giao Bộ NN&PTNT chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ và các bộ, ngành liên quan xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị thúc đẩy công tác rà soát, phê duyệt phương án sắp xếp đổi mới các công ty nông lâm nghiệp; đôn đốc, giao nhiệm vụ cụ thể, có thời hạn rõ ràng cho từng bộ, ngành, địa phương, các cơ quan đại diện chủ sở hữu và các tập đoàn, tổng công ty, công ty nông lâm nghiệp.

Chủ trì hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc triển khai Nghị định số 04/2024/NĐ-CP và Nghị định số 118/2014/NĐ-CP của Chính phủ; kiểm tra, đôn đốc các địa phương có các doanh nghiệp chưa được phê duyệt phương án tổng thể, cần phải trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt để thực hiện sắp xếp, bảo đảm địa phương phải hoàn thành việc trình Thủ tướng Chính phủ trước ngày 30/6/2024.

Chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan chuẩn bị nội dung phục vụ báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 30-NQ/TW và Kết luận số 82-KL/TW, trong đó tập trung nghiên cứu đánh giá đầy đủ, công khai, minh bạch, sát thực tế, làm rõ các khó khăn, vướng mắc để tham mưu các giải pháp phù hợp.

Bên cạnh đó, Phó Thủ tướng giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ NN&PTNT và các cơ quan liên quan trình cấp có thẩm quyền xem xét quyết định cơ chế hỗ trợ công ty nông lâm nghiệp giải thể mất khả năng thanh toán; bổ sung vốn điều lệ đối với công ty nông lâm nghiệp là công ty TNHH MTV 100% vốn nhà nước.

Nghiên cứu sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế các văn bản hướng dẫn Nghị định số 118/2014 thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Tài chính phù hợp với quy định tại Nghị định số 04/2024/NĐ-CP; nghiên cứu xây dựng, thành lập sàn giao dịch tín chỉ carbon và ban hành cơ chế tài chính cho hoạt động của thị trường carbon…

Ngân hàng Nhà nước nghiên cứu, chỉ đạo triển khai hoạt động cho vay thực hiện dự án trồng rừng tập trung, trồng cây công nghiệp phù hợp với chu kỳ kinh doanh cây trồng dài ngày…

Đối với UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái yêu cầu hoàn thành việc phê duyệt phương án sử dụng đất của các công ty nông lâm nghiệp của địa phương và của các bộ, cơ quan trung ương trên địa bàn; Hoàn thành việc tiếp nhận và xây dựng kế hoạch sử dụng diện tích đất các công ty nông lâm nghiệp bàn giao về địa phương quản lý. Đồng thời, xây dựng phương án sắp xếp, phương án điều chỉnh, phương án tiếp tục sắp xếp gửi Bộ NN&PTNT để thẩm định trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trước tháng 6/2024.

Theo: Đức Mạnh/Tapchitaichinh.vn

Dẫn theo nguồn: https://tapchitaichinh.vn/khong-lam-thay-khong-dun-day-trach-nhiem-trong-viec-sap-xep-doi-moi-cong-ty-nong-lam-nghiep.html

Trả lời