Từ ngày 1/9/2019, phạt đến 20 triệu đồng nếu tự ý thanh lý ô tô công

Đó là một trong những quy định tại Nghị định số 63/2019/NĐ-CP ngày 11/7/2019 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; dự trữ quốc gia; kho bạc nhà nước.

Tự ý thanh lý ô tô công có thể bị phạt đến 20 triệu đồng. Nguồn: internet

Theo Nghị định số 63/2019/NĐ-CP, từ ngày 1/9/2019, hành vi xử lý tài sản (bán, điều chuyển, thanh lý, tiêu hủy tài sản) khi không có quyết định của cơ quan, người có thẩm quyền sẽ bị xử phạt theo các mức sau:

Phạt tiền từ 01 triệu đồng đến 05 triệu đồng nếu tài sản bị xử lý có giá trị dưới 100 triệu đồng.

Phạt tiền từ 05 triệu đồng đến 10 triệu đồng nếu tài sản có giá trị từ 100 triệu đồng trở lên.

Phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 20 triệu đồng nếu tài sản là trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp, xe ô tô.

 

Trả lời